Perkamentapp

PERKAMENT APP

 

Deze app wordt gebruikt door interventieploegen en ziekenwagens op het terrein.

 

De ploegen en ziekenwagens krijgen bij aanvang van hun interventie een push bericht met de nodige informatie en locatie over hun interventie. Dit push bericht is volledig geautomatiseerd, de OCP hoeft daarvoor niets speciaal te ondernemen.

WERKING PUSH BERICHTEN

 

Eens ingelogd met een code en paswoord, moet de interventieploeg of ziekenwagen zijn eigen naam selecteren in het menu.


Voortaan krijgt deze ploeg of ziekenwagen enkel een push bericht voor zijn eigen interventies.


In het tabblad interventie kan de ploeg of ziekenwagen de informatie over zijn interventie bekijken.

 

De afgelopen interventies zijn steeds consulteerbaar in het tabblad Geschiedenis en dit gedurende maximum 24 uur.

 

De OCP kan ook push groepsberichten sturen met relevante informatie over de preventieve hulpactie.


WERKING LOCATIEVOORZIENINGEN

 

De interventieploeg of ziekenwagen kan de vermoedelijke locatie van het slachtoffer opzoeken op een kaart in de app.


De app kan ook de locatie van de interventieploeg of ziekenwagen op de achtergrond registreren en doorsturen naar een database. Enkel tijdens interventies kan de locatie van de gebruiker op de achtergrond worden doorgestuurd naar deze database.


De Operationele Commando Post kan live de locatie van de interventieploegen en ziekenwagens volgen op een kaart via een webbrowser. Op die manier kan de hulpverlening aan een slachtoffer beter worden gecoördineerd.


Het is ook mogelijk dat de gebruiker van de app een knop aanzet, waardoor zijn locatie regelmatig (op basis van tijd) wordt doorgestuurd naar de database. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld een ziekenwagen die een wielerkoers volgt. De gebruiker kan zelf deze locatietracking terug uitzetten.


Privacybeleid van Perkament app


Ingangsdatum: 13 juli 2023.


Laatste update 19 juli 2023.


Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.


Op de Gebruikers zijn mogelijk verschillende beschermingsnormen van toepassing en daarom zijn op bepaalde Gebruikers mogelijk uitgebreidere normen van toepassing. Meer informatie over de beschermingscriteria is te vinden in het artikel Toepasselijkheid.


Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.


Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke


Steven De Bruyn


Eigenaar contact-e-mailadres: steven.debruyn@vrijwilliger.rodekruis.beSoorten verzamelde Gegevens


Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Trackers; Gebruiksgegevens; Toestemming voor precieze locatie (doorlopend); Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend); Toestemming voor locatie bij benadering (doorlopend); Toestemming voor locatie bij benadering (niet-doorlopend); exacte locatie; ruwe locatie; unieke identificatie van apparaten; geografische locatie; taal.


De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.


Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.


Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.


Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.


De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.


Wijze en plaats van de gegevensverwerking


Verwerkingsmethode


De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.


De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.


Rechtsgrond voor verwerking


De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:


 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.


In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.


Locatie


De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.


Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.


Bewaartijd


Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:


 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.


De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.


Het doel van de verwerking


De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Weergave van content van externe platforms en Contact met de Gebruiker.


Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.


Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens


Afhankelijk van het specifieke apparaat van de Gebruiker, kan deze Applicatie bepaalde toestemmingen vragen die toegang geven tot de apparaatgegevens van de Gebruiker, zoals hieronder wordt beschreven.


Deze toestemming moet standaard door de Gebruikers worden gegeven voordat toegang tot de betreffende informatie kan worden verkregen. Nadat toestemming is gegeven, kan de Gebruiker deze toestemming ook op elk moment weer intrekken. Gebruikers kunnen deze toestemmingen intrekken via de apparaatinstellingen of contact opnemen met de Eigenaar voor ondersteuning via de in dit document verstrekte contactgegevens.


De precieze procedure voor het beheren van de app-toestemmingen kan afhangen van het apparaat en de software van de Gebruiker.


Let erop dat het intrekken van de toestemmingen gevolgen kan hebben voor het correct functioneren van deze Applicatie.


Als de Gebruiker een van de hieronder aangegeven toestemmingen geeft, kunnen de betreffende Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i.e. geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd) door deze Applicatie.


Toestemming voor locatie bij benadering (doorlopend)


Wordt gebruikt voor toegang tot de locatie bij benadering van het apparaat van de Gebruiker. Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.


Toestemming voor locatie bij benadering (niet-doorlopend)


Wordt gebruikt voor toegang tot de locatie bij benadering van het apparaat van de Gebruiker. Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.
De geografische locatie van de Gebruiker wordt bepaald op een manier die niet doorlopend is. Dit betekent dat deze Applicatie de locatie bij benadering van de Gebruiker niet op een doorlopende basis kan bepalen.


Toestemming voor precieze locatie (doorlopend)


Wordt gebruikt voor toegang tot de precieze locatie van het apparaat van de Gebruiker. Deze Applicatie kan locatiegegevens

van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.


Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend)


Wordt gebruikt voor toegang tot de precieze locatie van het apparaat van de Gebruiker. Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.
De geografische locatie van de Gebruiker wordt bepaald op een manier die niet doorlopend is. Dit betekent dat deze Applicatie de precieze locatie van de Gebruiker niet op een doorlopende basis kan bepalen.


Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:


 • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens
  • Deze Applicatie vraagt Gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee het toegang verkrijgt tot de apparaatgegevens van de Gebruikers, zoals hieronder wordt beschreven.

   Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens (deze Applicatie)

   Deze Applicatie vraagt Gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee het toegang verkrijgt tot de apparaatgegevens van de Gebruikers, zoals in dit document wordt beschreven.

   Verwerkte Persoonsgegevens: Toestemming voor locatie bij benadering (doorlopend); Toestemming voor locatie bij benadering (niet-doorlopend); Toestemming voor precieze locatie (doorlopend); Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend).


 • Interacties op basis van locatie
  • Niet-doorlopende geolocatie (deze Applicatie)

   Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.
   De meeste browsers en apparaten hebben hulpmiddelen waarmee u standaard deze functie kunt uitschakelen. Als uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de Gebruiker door deze Applicatie worden gevolgd. De geografische locatie van de Gebruiker wordt bepaald op een manier die niet doorlopend is, hetzij specifiek op verzoek van de Gebruiker, hetzij als de Gebruiker de huidige locatie niet aangeeft in het betreffende veld en de applicatie toestemming geeft om de positie automatisch te zoeken.

   Verwerkte Persoonsgegevens: exacte locatie; ruwe locatie.

  • Geolocatie (deze Applicatie)

   Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.
   De meeste browsers en apparaten hebben hulpmiddelen waarmee u standaard deze functie kunt uitschakelen. Als uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de Gebruiker door deze Applicatie worden gevolgd.

   Verwerkte Persoonsgegevens: exacte locatie; ruwe locatie.


 • Contacten beheren en berichten verzenden:
  • Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.
   • OneSignal (Lilomi, Inc.)

    OneSignal is een dienst voor het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Lilomi, Inc.

    Met OneSignal kan de Eigenaar berichten en kennisgevingen sturen naar Gebruikers op verschillende platforms zoals Android, iOS en het web. Berichten kunnen naar afzonderlijke apparaten, groepen apparaten of verschillende onderwerps- of Gebruikerssegmenten worden gestuurd.

    Afhankelijk van de aan deze Applicatie verleende toestemmingen, kunnen de verzamelde Gegevens ook de exacte locatie (i.e. gegevens op GPS-niveau) of wifi-informatie, en geïnstalleerde en ingeschakelde apps op het apparaat van de Gebruiker omvatten. Deze Applicatie gebruikt ID’s voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de OneSignal-dienst te laten werken.

    De verzamelde Gegevens kunnen door de dienstenleverancier worden gebruikt voor op belangstelling gerichte advertenties, analyse en marktonderzoek Lees het privacybeleid van OneSignal voor meer informatie over het gebruik van Gegevens door OneSignal.

    • Geen pushmeldingen ontvangen
     Gebruikers kunnen in de meeste gevallen het ontvangen van pushmeldingen uitschakelen door naar de apparaatinstellingen te gaan, zoals de instellingen voor meldingen op mobiele telefoons en deze instellingen te wijzigen voor bepaalde of alle apps op dat apparaat.

    • Geen op belangstelling gerichte advertenties zien
     Gebruikers kunnen de advertentiefuncties van OneSignal uitschakelen met de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op mobiele telefoons. Verschillende apparaatconfiguraties, of updates van apparaten kunnen de werking van de aangegeven instellingen beïnvloeden of wijzigen.

    • Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; geografische locatie; taal; Trackers; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

     Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt out.


 • Weergave van content van externe platforms:
  • Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
   Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
   • Google Maps widget (Google Ireland Limited)

    Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

    Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

    Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

   • Google Fonts (Google Ireland Limited)

    Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

    Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

    Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.


Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties


In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC(Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.


De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.


Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.


Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens


Pushmeldingen


Deze Applicatie kan pushmeldingen naar de Gebruiker verzenden voor het bereiken van de in dit privacybeleid aangegeven doelen.


Gebruikers kunnen in de meeste gevallen de pushmeldingen uitschakelen in hun apparaatinstellingen, zoals in de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens deze instellingen voor deze Applicatie, een aantal of alle apps op dat apparaat te wijzigen.
Houd er als Gebruiker rekening mee dat het uitschakelen van pushmeldingen de gebruiksfunctionaliteit van deze Applicatie negatief kan beïnvloeden.Rechten van Gebruikers


Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.


Gebruikers die recht hebben op uitgebreidere beschermingsnormen, kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn.


Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:


 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.


Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken


Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.


Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.


Hoe deze rechten uit te oefenen


Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door de Eigenaar meegedeeld aan elke eventuele ontvanger van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt de Eigenaar Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.


Toepasselijkheid van uitgebreidere beschermingsnormen


Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens.


Dergelijke uitgebreidere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:


 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en waarmee de Eigenaar het gedrag van die Gebruikers in de EU kan controleren.


Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking


Juridische procedures


De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.


De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.


Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker


Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.


Systeemlogboeken en onderhoud


Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).


Niet in dit beleid opgenomen informatie


Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.


Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt


Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).


Wijzigingen van dit privacybeleid


De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader


Ingangsdatum: 12 juli 2023.


Persoonsgegevens (of Gegevens)


Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.


Gebruiksgegevens


Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.


Gebruiker


De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.


Betrokkene


De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.


Gegevensverwerker (of Verwerker)


De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.


Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)


De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.


Deze Applicatie


De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.


Dienst


De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.


Europese Unie (of EU)


Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.


Cookies


Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.


Tracker


Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie


Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.